قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۸۲

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۸۲

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ‌۸۲ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید‌ شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
 به موجب بند ۴‌ جزء ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲; ارائه خدماتی که ما به ‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می ‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد، از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

سایر مطالب

بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۸۳