کدام مشاغل از مالیات معاف نیستند؟

 کدام مشاغل از مالیات معاف نیستند؟

ایسنا نوشت: مشاغل مختلفی که بنا به شرایطی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند.

صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

اما در

بیشتر بخوانید:

  • شکاف مالیاتی عمیق در بخش مشاغل /کارمندان ۱٫۵ برابر مشاغل مالیات می‌دهند

این میان چنانچه مشاغل یکی از شروط زیر را داشته باشند، مشمول دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند، بنابراین مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند.

بر این اساس، مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷ میلیارد و دویست میلیون ریال بوده است مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند. از سوی دیگر چنانچه در پرونده‌های مشارکت مدنی سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند.

همچنین صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام نکرده‌اند و مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده‌اند.

در نهایت نیز صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است، تبصره ماده ۱۰۰ شامل آن‌ها نمی‌شود.

۳۵۲۲۰

مقاله اصلی