موافقت با 1600 فقره دادخواهی مالیاتی در قزوین / 16 میلیارد تومان مالیات تعدیل شد

رئیس خزانه استان قزوین گفت: 2 هزار و 500 فقره پرونده در هیئت دادخواهی مالیاتی در استان قزوین رسیدگی شده که با 1600 فقره پرونده یعنی 64 درصد پرونده‌ها موافقت و با بقیه مخالفت شده است.مقاله اصلی