فهرست مؤدیانِ مهمِ دارای ریسک بالا در سازمان مالیاتی احصا شد

فهرست مؤدیانِ مهمِ دارای ریسک بالا در سازمان مالیاتی احصا شد

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با توجه به احصا فهرست مؤدیان مهم دارای ریسک بالا در این سازمان، ادارات کل باید ظرف ۱۸۰ روز و تا پایان بهمن ماه نسبت به صدور برگ قطعی مالیات 1401 اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، پیرو رونوشت نامه شماره ۵/۲۳۰/۲۶۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهار نامه در موعد مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ عنوان معاونت فناوری‌های مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیاتی مؤدیان با اهمیت اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی‌آزمایی شده موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخص‌های تعیین شده برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است.

ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ این دسته از مؤدیان با قید آنی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰، رسیدگی برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا پرونده‌های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند.

شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده‌های این دسته از مؤدیان پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی به صورت مجزا تحت عنوان مؤدیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رئیس کل سازمان خواهد رسید.

سازمان امور مالیاتی کشور ,

مقاله اصلی