«توسعه و تجهیر دانشگاه‌ها» به جای مالیات صنایع خصوصی و دولتی

گرمسار- وزیر علوم گفت: اخیراً قانونی مصوب شده که صنایع خصوصی و دولتی به جای مالیات می‌توانند در دانشگاه‌های کشور هزینه کنند لذا این امر می‌تواند به ما در زمینه توسعه و تجهیز کمک کند.مقاله اصلی