بخشنامه موضوع ارسال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125522 مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مربوط به مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد…

دریافت متن کاملdownlod

.مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/12/12/167085314854150600.pdf”]