بخشنامه موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/43 مورخ 1401/08/15 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/11/08/166789945386233500.pdf”]