ببینید | چه کسانی باید مالیات خانه خالی بدهند و فرایند آن چگونه است؟

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: خانه‌های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع المعامله خواهند شد.

دریافت 19 MB

264 33

مقاله اصلی