اطلاعیه دیر هنگام سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل مشمول تبصره 100

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که برای کلیه مشمولان تبصره ماده 100 فرم مالیات مقطوع در نظر خواهد گرفت و افراد، در صورت تایید، از ارائه اظهارنامه معافند با این وجود سخنگوی این سازمان اعلام کرد که برای برخی مودیان فرم مقطوع در نظر گرفته نخواهد شد.مقاله اصلی