مالیات مشاغل

ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم

این نوع مالیات از طریق خوداظهاری تشخیص داده می‌شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن مالیات مربوطه را دریافت می‌کند.

طبق تعریف اولین و پایه‌ترین ماده این فصل یعنی ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد».

یعنی هر شخص حقیقی که ‌در حال انجام فعالیت و کسب‌وکاری است موظف به پرداخت مالیات به دولت است. با این تعریف طیف وسیعی از کسب‌وکارها مشمول پرداخت مالیات مشاغل می‌شوند.

تقسیم‌بندی سه‌گانه افراد مشمول مالیات مشاغل

موضوعی که در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بسیار مهم است و پیش از آشنایی با نحوه محاسبه مالیات مشاغل باید به آن پی برد، تقسیم‌بندی گروهی مشاغل کشور است.

 

 

به این شکل که فرد باید بداند در کدام گروه از مشاغل قرار دارد تا با تکالیف مالیاتی مربوط به خود آشنا شود زیرا در غیر این صورت جریمه می‌شود.

 

 

ماده 95 ق.م.م به تکالیف قانونی اشخاص مشمول مالیات مشاغل اشاره کرده است. این ماده قانونی بیان می‌کند:

 

 

«صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.»

 

 

فصل دوم آیین‌نامه اجرایی این ماده صاحبان مشاغل را به سه بخش تقسیم کرده و میزان مالیات مشاغل برای هر کدام از این گروه‌ها متفاوت است:

صاحبان مشاغلی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) آنها بیش از مبلغ 55 میلیارد ریال باشد.
صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) آنها بیش از مبلغ 18 میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از 55 میلیارد ریال باشد.
صاحبان مشاغلی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.

ارتباط با ما

  • ابتدای خیابان کامرانیه ایران،تهران
  • ۰۹۱۰۶۲۱۵۰۱۰
  • vakilmaliyati.com/crm

ارتباط با پشتیبانی سامانه

سامانه جامع وکیل مالیاتی شامل پشتیبانی و تمامی پروسه پرونده و وظایف مربوطه است.