مالیات خانه های خالی و ماشین لوکس

ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم

شیوه محاسبه مالیات خانه‌های لوکس

مالیات خانه لوکس در حال حاضر بر مبنای فرمولی مشخص محاسبه می‌شود که به‌طور دقیق در سامانه سازمان مالیاتی به هر شخص مشمول اعلام می‌شود، اما می‌توان با درصدی خطا آن را به‌شکل تقریبی محاسبه کرد. قانون می‌گوید خانه‌هایی با ارزش تا ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شناخته می‌شوند. مالیات خانه‌هایی با ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، بر مازاد ۱۰ میلیارد تومان تعلق می‌گیرد. در صورتی که ملک بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، مالیات آن بر اساس ۱۵ میلیارد تومان مازاد و با نرخ دو در هزار محاسبه می‌شود. همچنین در صورتی‌که ارزش ملک تا ۴۰ میلیارد تومان باشد، مالیات آن بر ۲۵ میلیارد تومان مازاد با نرخ سه در هزار اعلام می‌شود. همچنین در صورتی‌که ارزش ملک به ۶۰ میلیارد تومان برسد، مالیات بر ۴۰ میلیارد تومان مازاد با نسبت چهار در هزار محاسبه خواهد شد. همچنین در صورتی‌که ارزش ملکی به بیش از ۶۰ میلیارد تومان برسد، با نرخ پنج در هزار یا نیم درصد مشمول مالیات سالانه خواهد شد.

رقم احتمالی مالیات خانه‌های لوکس را با مثالی ساده می‌توانیم محاسبه کنیم. اگر ارزش یک ملک ۶۰ میلیارد تومان باشد، ۱۰ میلیارد تومان آن از پرداخت مالیات معاف است. مالیات پنج میلیارد مازاد اول با نرخ یک در هزار معادل پنج میلیون تومان، مالیات ۱۰ میلیارد مازاد دوم، با نرخ دو در هزار معادل ۲۰ میلیون تومان، مالیات ۱۵ میلیارد مازاد سوم، با نرخ سه در هزار، معادل ۴۵ میلیون تومان و مالیات ۲۰ میلیارد تومان مازاد چهارم، با نرخ چهار در هزار، معادل ۸۰ میلیون تومان محاسبه خواهد شد. به این ترتیب مالیات ملکی با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان، با این شیوه پلکانی ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

شیوه محاسبه مالیات خودرو لوکس

مالیات خودرو لوکس شامل کسانی می‌شود که ارزش اتومبیل آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است. در مواردی که ارزش مجموع خودرو‌های فرد و افراد تحت تکفل زیر ۱۸ سال او از یک میلیارد تومان فراتر برود، مشمول پرداخت مالیات خودرو لوکس شناخته خواهد شد. اعضای بالای ۱۸ سال خانوار، باید مالیات خود را جداگانه محاسبه و پرداخت کنند.

خودرو‌ها تا سقف یک میلیارد تومان از پرداخت مالیات خودرو لوکس معاف هستند، اما برای خودرو‌هایی با قیمت یک تا ۱.۵ میلیارد، رقم مالیات بر مازاد یک میلیارد، با ضریب یک درصد محاسبه خواهد شد. اگر خودرو بیش از ۱.۵ میلیارد ارزش داشته باشد، به ۵۰۰ میلیون اول یک درصد مالیات و مازاد آن تا سقف سه میلیارد تومان، دو درصد مالیات تعلق می‌گیرد. محاسبات فعلی نشان می‌دهد با این روش، اگر ارزش خودرویی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد، ۵۰۰ میلیون مازاد اول مشمول یک درصد و ۱۰۰ میلیون تومان بعدی مشمول دو درصد مالیات خواهد شد. محاسبه‌های حدودی می‌گویند مالک چنین خودرویی برای مازاد ۵۰۰ میلیون تومان، پنج میلیون و برای مازاد ۱۰۰ میلیون، دو درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

به‌این ترتیب مالیات قابل پرداخت خودرویی با ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، حدود هفت میلیون تومان است. البته محاسبات ممکن است جزییات دیگری را هم شامل شود. مثلا در قانون آمده به‌ازای هر سال کارکرد، ۱۰ درصد از ارزش خودرو‌ها کاسته می‌شود و این موضوع تا سقف ۶۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. با این حال اطلاعات موجود روی سامانه سازمان امور مالیاتی در آدرس my.tax.gov.ir معیار دقیق‌تری برای محاسبه مالیات است. ارزش خودرو‌ها در این درگاه وجود دارد و هر کس با شماره ملی و شماره موبایل به‌نام خود می‌تواند وارد شده و وضعیت احتمالی مالیات خود را بررسی کند.

ارتباط با ما

  • ابتدای خیابان کامرانیه ایران،تهران
  • ۰۹۱۰۶۲۱۵۰۱۰
  • vakilmaliyati.com/crm

ارتباط با پشتیبانی سامانه

سامانه جامع وکیل مالیاتی شامل پشتیبانی و تمامی پروسه پرونده و وظایف مربوطه است.