۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

رئیس ساز مان امور مالیاتی با بیان این که ۴.۳ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس طی دو سال گذشته است، گفت از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

۱۵۰۰  میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس دریافت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس ساز مان امور مالیاتی اعلام کرد از کل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اصناف و معادل ۵ تا ۶ درصد مربوط به مشاغل است

رئیس ساز مان امور مالیاتی گفت‌: از ۸ میلیون فعال صنفی و مشاغل، مالیات ۴ میلیون نفر صفر است و ۹۰ درصد زیر ۳۰ میلیون تومان در سال مالیات داده‌اند.

رئیس ساز مان امور مالیاتی کشورتاکید کرد: تاکنون اطلاعات ۵۹ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

ادامه دارد…

مقاله اصلی