چالش های کسب و کار آزادکاران بررسی شد

در جلسه ای با حضور نمایندگان برخی سکوهای آزادکاری، چالش ­های اساسی آزادکاران، نحوه تراکنش ­های مالی بین­ المللی، قراردادهای ارزی، مالیات­ها و عدم ارائه حمایت­های اجتماعی و … عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صاحب نظران حاضر در این نشست متشکل از کارشناسان معاونت، نمایندگان برخی سکوهای آزادکاری و پژوهشگران و اندیشکده های مرتبط با این حوزه در خصوص موضوعاتی از قبیل اقتصاد گیگ و کار سکوها و نحوه شمول افراد در آن، دلایل رشد سکوهای کار، ویژگی های آنها، معایب و مزایای این نوع از کار برای کارفرمایان و کارگران و دغدغه های آزادکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لزوم تعریف دقیق و مشخص از واژه آزادکار، شناسایی دقیق این افراد و ایجاد زیست بوم آزادکاری، سازماندهی و نهادسازی در این حوزه، لزوم برگزاری رویدادها برای معرفی این حوزه و شناساندن صحیح آن، ایجاد میز خدمت برای فریلنسرها، ارائه آموزش های استاندارد جهانی و توجه به نقش منتورها برای آمادگی افراد برای ورود به بازار کار بین المللی، ارائه خدمات زیرساختی مناسب به منظور گسترش و تعمیق بازارها، از مهمترین مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

همچنین چالش های اساسی فعالان این حوزه مانند نحوه تراکنشهای مالی بین المللی، قراردادهای ارزی، مالیاتها و عدم ارائه حمایت های اجتماعی با توجه به فقدان صرفه های اقتصادی بیمه های خویش فرما، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در خصوص بیمه های آزادکاران، توجه به عدم تخریب فضای نوآوری به بهانه حمایت و پوشش های حمایتی، لزوم ایجاد یک نظام تامین اجتماعی دقیق و متقن و توجه به تفاوت شرایط فریلنسرها از دیگر موضوعات و مباحث مطرح شده در این نشست بود.

گزارش سیاستی مرتبط با این موضوع با محوریت اندیشکده های مربوطه به زودی از سوی دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و ارائه خواهد شد.

مقاله اصلی