مودیان مالیاتی در استان فارس چه میزان مالیات پرداخت کردند