مسافران چقدر عوارض خروج از کشور پرداخت کردند؟

مسافران چقدر عوارض خروج از کشور پرداخت کردند؟

ایسنا نوشت: آخرین آمار حاکی از آن است که میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور از آغاز سال جاری تا پایان خردادماه ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.

طبق بودجه سال جاری، دولت قرار است از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان درآمد کسب کند. رقمی که نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۸ درصد افزایش دارد.

این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در سال جاری را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند.

بنابراین نرخ عوارض در سال آینده نیز مشابه سال جاری خواهد بود. یعنی میزان عوارض در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این عوارض برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، طبق آخرین آمار میزان درآمد دولت از محل مذکور در فروردین ماه سال جاری ۱۴۴ میلیارد تومان، از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت ماه ۲۸۳ میلیارد تومان و از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان خردادماه نیز ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.

٢٢٣٢٢٣

مقاله اصلی