قانون اخذ مالیات از رسانه‌ها آخرین تیر به نفس‌های آخر مطبوعات است

قانون اخذ مالیات از رسانه‌ها آخرین تیر به نفس‌های آخر مطبوعات است

مدیر مسئول روزنامه ابتکار گفت: قانون اخذ مالیات از رسانه‌ها آخرین تیر به آخرین نفس‌های مطبوعات است که در زیر چرخ تورم و وضعیت اقتصادی کنونی، قرار گرفتند.

محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب قانون اخذ مالیات از مطبوعات در مجلس، گفت: اخذ مالیات از مطبوعات نشانه یک کج فهمی است که در همه دولت‌ها وجود داشت، ولی ما آن را در مجلس کنترل می‌کردیم. مطبوعات درآمدی ندارند که بخواهند سهمی در پرداخت مالیات داشته باشند.

وی افزود: در همه دنیا عدم اخذ مالیات از مطبوعات یک خط قرمز محفوظ می‌شود و به عنوان نشانه مهم از اهتمام و توجه به دیده‌ بانان افکار عمومی است.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: حذف امتیاز عدم اخذ مالیات از مطبوعات در کشور ما پیام بسیار بدی دارد که مهم‌ترین آن این است که در ایران به جای تشویق دیده‌بانان افکار عمومی، آنها را تنبیه می‌کنند.

وکیلی تأکید کرد: این آخرین تیر به آخرین نفس‌های مطبوعات است که در زیر چرخ تورم و وضعیت اقتصادی کنونی، قرار گرفتند.

وی با اشاره به بمباران رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: از یک طرف جمهوری اسلامی زیر بدترین بمباران رسانه‌ای قرار گرفته است؛ از سویی هر کسی در داخل شمشیر برداشتند و این باقی مانده رسانه‌های داخلی را نابود می‌کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار با بیان بالا بودن تعدد تناقض‌های تصمیم‌گیری در کشور، اذعان کرد: اگر این قانون در پرونده این دولت ثبت شود، آخرین برگی خواهد بود برای قضاوت آیندگان.

مقاله اصلی