سهم تنها 4 درصدی مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی/ املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

عضو سابق شورای عالی مالیاتی با بیان اینکه در سال 1400 در مجموع 14 هزار میلیارد تومان از مجموع 336 هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است، گفت: ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم.مقاله اصلی