دستور جلوگیری از اقدامات اجرایی ادارات مالیاتی تا تعیین تکلیف پرونده مودیان

خودداری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی ابلاغ شد.مقاله اصلی