دستورالعمل موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

دستورالعمل موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/539 مورخ 1401/11/16 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/02/07/167575710993227800.pdf”]