دستورالعمل موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 200/1401/538 مورخ 1401/10/17 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/01/08/167318550428391900.pdf”]