دستورالعمل موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401

  • خانه
  • اخبار مالیاتی
  • اخبار مالیاتی
  • دستورالعمل موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401
دستورالعمل موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401 ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401 طی نامه شماره 200/1402/2 مورخ 1402/02/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/05/01/168293462655857600.pdf”]