دردسر جزایر سه گانه زیر سر پهلوی است

ناسیونالیسم ایرانی چیزی بود که پهلوی‌ها را در اذهان عمومی، افراد فدایی وطن معرفی می‌کرد. اما با تمام این اوصاف سؤال مهم مطرح این است که چگونه مدعیان فرزندی کورش، بحرین، این قسمت مهم کشور ایران را به بیگانگان انگلیسی واگذار کردند؟مقاله اصلی