درآمدهای مالیاتی دولت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد

درآمدهای مالیاتی دولت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد

علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی گفت: سال گذشته ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات علی الحساب پزشکان از طریق بیمارستان ها دریافت شد.

دریافت 7 MB مقاله اصلی