خروج اقتصاد ایران از چالش سرمایه‌گذاری منفی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری منفی خارج شدیم، گفت: با توجه به مودیان جدید شناسایی شده از 2.9 میلیون مودی به بیش از 5.5 میلیون مودی رسیدیم.مقاله اصلی