جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی درخصوص خانه‌های خالی

جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی درخصوص خانه‌های خالی

جزئیات اقدامات سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات گیری از دارندگان خانه های خالی از زبان آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت 11 MB مقاله اصلی