تنگ نظری نمایندگان مجلس با دریافت مالیات از رسانه ها

تنگ نظری نمایندگان مجلس با دریافت مالیات از رسانه ها

یک حقوقدان گفت: دریافت کردن مالیات از مطبوعات تن نحیف رسانه ها را نحیف تر خواهد کرد.

نعمت احمدی، حقوقدان در خصوص مصوبه مالیات رسانه‌ها به مهر گفت: در حال حاضر طبق اصل ۵۳ درآمدها در خزانه دولت و هزینه‌ها در بودجه محاسبه می‌شود در حال حاضر نمایندگان درآمدها را محاسبه می‌کنند اما این محاسبه نباید از مطبوعات صورت گیرد این رفتار نشان از شرایط بد اقتصادی است که از همه درآمدها مالیات دریافت می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: تن فرهنگ به اندازه کافی نحیف شده است اگر به کتابفروشی ها سر بزنید متوجه اینکه کتابفروشی ها پشت سر هم تعطیل می‌شوند و همچنین اگر روزنامه‌ها راه هم نگاه کنید البته از نظر ارشاد ۲ هزار روزنامه است اما از نظر دکه‌ها روزنامه‌ها به تعداد انگشتان دست است و این نشان از وضع بد مطبوعات حکایت می‌کند.

این حقوقدان در ادامه افزود: فرهنگ به اندازه کافی نحیف شده است حتی اگر خبرگزاری‌ها را نگاه کنید اگر به آنها یارانه و یارانه تعلق نگیر نابود شده‌اند به جای اینکه دولت از مطبوعات حمایت کند و یارانه را بیشتر کند چرا که کسانی که وارد مطبوعات می‌شوند عاشق این کار هستند وگرنه درآمدی ندارند و دریافت مالیات از مطبوعات تنگ نظری نمایندگان را نشان می‌دهد.

مقاله اصلی