تامین مالی پروژه های حمل و نقل از طریق بورس

تامین مالی پروژه های حمل و نقل از طریق بورس

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل و نقل با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل پروژه ها می تواند منابع مالی تکمیل پروژه هارا از طریق بورس انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد در صد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع بخش‌های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب وشورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

مقاله اصلی