بخشنامه موضوع نحوه اجرای مفاد بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه موضوع نحوه اجرای مفاد بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مفاد بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مفاد بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/42 مورخ 1401/07/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر است:

كلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و كم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشند.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/10/23/166652904757752900.pdf”]