بخشنامه موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بخشنامه موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی طی نامه شماره 200/1402/10 مورخ 1402/04/31 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/07/26/169037075227079100.pdf”]