بخشنامه موضوع سواپ کالای داخلی

بخشنامه موضوع سواپ کالای داخلی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع سواپ کالای داخلی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی سواپ کالای داخلی طی نامه شماره 200/1401/44 مورخ 1401/08/15 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/11/07/166781039900243400.pdf”]