بخشنامه موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

  • خانه
  • اخبار مالیاتی
  • اخبار مالیاتی
  • بخشنامه موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
بخشنامه موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 طی نامه شماره 97791/م مورخ 1402/01/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/04/17/168172149422568300.pdf”]