بخشنامه موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401

بخشنامه موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 طی نامه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/04/04/168061613053221800.pdf”]