بخشنامه موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی طی نامه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/04/03/168052667030025100.pdf”]