بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها طی نامه شماره 200/1401/45 مورخ 1401/08/21 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/11/13/166834591187496000.pdf”]