بخشنامه موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/48 مورخ 1401/09/19 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/12/12/167084669526273900.pdf”]