بخشنامه درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی

بخشنامه درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی طی نامه شماره 200/1401/540 مورخ 1401/11/30 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/02/20/167689708593286300.pdf”]