بخشنامه درخصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

بخشنامه درخصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 طی نامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/10/16/166592181464297600.pdf”]