بخشنامه درخصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه درخصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 200/1401/35 مورخ 1401/06/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/09/14/166315392200471800.pdf”]