بخشنامه درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض

بخشنامه درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض طی نامه شماره 200/1401/55 مورخ 1401/11/24 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/02/14/167637403363264000.pdf”]