ببینید | درخواست اداره مالیات؛ کارت‌به‌کارت نکنید / اما چرا؟

معاون پژوهشی سازمان مالیات گفت: افرادی که هنگام خرید، کارت به کارت می‌کنند به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. اگر کسی درخواست کارت به کارت کرد اطلاع دهید. منبع: چندثانیه

دریافت 5 MB

265 33

مقاله اصلی