ببینید | بحث مجری با رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مورد اجرت طلا روی آنتن تلویزیون

بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: ۹ درصد مالیات فقط از اجرت و سود طلا باید گرفته شود. پس از 12 سال تصویب شد فقط به اصل طلا نباید مالییات بدهند. فقط از اجرت ساخت و درصد سود مغازه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود.

دریافت 5 MB

261 33

مقاله اصلی