ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند

رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون گفت: افراد ثروتمند از امکانات کشور بیشترین بهره را برده اند پس باید مالیات بیشتری بدهند!/چندثانیه

دریافت 4 MB

۲۶۶ ۳۳

مقاله اصلی