ببنید | موافقت مجلس با افزایش نرخ مالیات سیگار و تنباکو؛ از ۱۵ تا ۵۰ درصد

با موافقت نمایندگان مجلس، مالیات سیگار و تنباکو بنا به داخلی یا خارجی بودن آنها از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت./دانشجو

دریافت 3 MB

261 33

مقاله اصلی