ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ خبر داد.

علی کریمدادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهلت تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م و یا اظهارنامه صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه سال جاری اظهار کرد: مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی صاحبان مشاغلی هستند که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود.

وی ادامه داد: این مؤدیان از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی یادآور شد: صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند.

کریمدادی اضافه کرد: این افراد شامل مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی گفت: در پرونده‌های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور یعنی ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال باشد نیز شامل آن قانون هستند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان داشت: همچنین صاحبان مشاغلی که در اجرای جز (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام ننموده‌اند جزو این قانون می‌شوند.

کریمدادی ادامه داد: صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده نیز باید تابع این قانون باشند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و سوابق مؤدی مالیاتی، مالیات مقطوع مؤدیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری می‌نماید، افزود: در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در صورتی که فروش و درآمد مؤدی بیش از این مبلغ باشد، مؤدی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری می‌باشد.

کریمدادی بیان داشت: در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مؤدی نباشد و یا در صورتی که مؤدی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص عملکرد درآمد سال ۱۴۰۱ خود باشد، وی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا ۳۱ خردادماه سال‎ جاری است.

وی ادامه داد: در این صورت مؤدی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مؤدی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا پایان خردادماه سال جاری می‌باشد، گفت: اما صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود و باید در نظر داشته باشند که عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

کریمدادی یادآور شد: مؤدیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته در صورتی که بیش از حد نصاب ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باشد، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که تا حد نصاب ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و مبلغ مابه‌التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد و ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در خصوص میزان مالیات مقطوع پزشکان گفت: میزان مالیات مقطوع پزشکان که مشمول حکم جز ۱ بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

مقاله اصلی