قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 76

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 76

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ‌۷۶– در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

برچسب ها:

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۵
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 77