قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۱

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۱

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ‌۷۱– زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌شد مشروط بر این‌که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

برچسب ها:

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۰
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۲