خدمات ما

خدمات

خدمات مشاوره مالیاتی و سایر خدمات ما در دسته بندی های تخصصی، فقط در سایت وکیل مالیاتی

رسيدگي به كليه امور مالياتي موكل تحت هرعنوان و شماره پرونده و موضوع كه باشد در سراسر كشور و در تمام مراجع قانوني اعم از سازمان امور مالياتي، اداره كل امور مالياتي و انجام امور نزد كارشناسان و مميزان و سرمميزان مالياتي. پرداخت مالياتها، تقاضاي بخشودگي و تقسيط ماليات و اخذ تخفيفات ارائه اظهارنامه مالياتي