لینک قوانین مالیات های مستقیم

قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات ماده 1 و 2

قانون مالياتهاي مستقيم، باب دوم فصل پنجم، حق تمبر

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل اول :مالیات بردرآمد املاک

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی (ماده 81)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل پنجم :مالیات بردرآمداشخاص حقوقی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (ماده 130 و 131)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل اول :معافیت ها

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 147 تا 149)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل چهارم :مقررات عمومی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل پنجم :وظایف مودیان (ماده 177 تا 181)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هشتم :ابلاغ (ماده 203 تا 209)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل نهم :وصول مالیات

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم : ترتیب رسیدگی (ماده 237 تا 243)

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن