محاسبه آنلاین مالیات حقوق سال 1402

[stm-calc id="17803"]

[stm-calc id="17867"]

[stm-calc id="17871"]

[stm-calc id="17888"]

موارد معاف از مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲

  1. عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
  2. مزایای غیر نقدی به میزان دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم معادل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
  3. حق ماموریت با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
  4. معافیت پنجاه درصدی مالیات در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم
  5. افراد آزاده و جانباز و فرزندان شهدا با توجه به ماده ۵۶ قانون جامع حمایت از ایثارگران
  6. معافیت پنجاه درصدی مالیات برای یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید با توجه به ماده ۲۵ حمایت از حقوق معلولان
  7. نیروهای مسلح با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
  8. معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم که در سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالانه و ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه
  9. حق بیمه های پرداختی بابت درمان موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
  10. حق مسکن با توجه به اظهار نظر شماره ۸۷۵۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۹ /۰۴/۱۴۰۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی