رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین شبکه فرار مالیاتی با 126 متهم/ ثبت 258 شرکت صوری با کارکنان متخلف مالیاتی

‌‌نخستین جلسه رسیدگی به ‌پرونده بزرگ‌ترین شبکه فرار مالیاتی با عناوین اتهامی ‌«تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به‌مبلغ بیش از 9هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.مقاله اصلی